سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

مدیریت

اقتصاد

حسابداری

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

تاریخ و جغرافیا

علوم سیاسی

فلسفه و منطق

ادبیات و زبان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

و سایر حوزه های مربوط به علوم انسانی...